Ordensregler

Disse ordensregler er gældende fra den 29. august 2021.

Punkt 1: Grus og andet materiale, tilkørt lejerne til privat brug, må ikke henligge på fælles gange og stier , men skal efter aflæsning flyttes ind på lejerens grund.

Punkt 2: Afbrænding af affald m.m. samt affyring af fyrværkeri i hele haveforeningen er strengt forbudt.

Punkt 3: Tømning af toiletter i udslagstanken må kun ske mellem kl.22.00 og kl.7.00.

Punkt 4: Tøjtørring må ikke finde sted i forhaven på søn- og helligdage. Tøjtørring på hække og hegn er forbudt.

Punkt 5: Falbyden af varer i foreningen er forbudt.

Punkt 6: Enhver have skal, ifølge vor kontrakt med kommunen, være forsynet med en havelåge samt havens nummer synligt anbragt på lågen. Samtidig skal der være en postkasse eller noget tilsvarende, som skal sidde således, at den kan nås fra vejen.

Punkt 7: Alle ind- og udgange i foreningen bliver låst med nøgle d.1. november. Åbnes igen d.1. april. Den lille låge til Kongelundsvej kan i den tid åbnes med fællesnøglen. Det er vigtigt at låse efter sig! Indkørslen (porten) fra Kongelundsvej lukkes med hængelås og kun bestyrelsen har nøgle. Lågen til Oliefabriksvej låses fra 1. oktober til 1. maj.

Punkt 8: Der bliver åbnet for vandet ved sommertids begyndelse, såfremt det ikke er frostvejr. Den lejer, der ikke senest den.15 marts har sørget for at stophane og samtlige vandhaner i hus og have er lukket, idømmes et gebyr p.t. kr.300,00.

Enhver haveejer er pligtig til at have en tilgængelig stophane. Der lukkes for vandet ved sommertids ophør.

Punkt 9: Alle hunde som medbringes eller opholder sig i foreningen skal holdes i snor på alle foreningens gange og stier.

Punkt 10: Ved til- og frakørsel i haveforeningen, skal den pågældende haveejer selv betale for evt. skader.

Punkt 11: Ethvert medlem er pligtig til at holde vejen udenfor deres have, og det gælder fra midten af vejen.

Punkt 12: Enhver haveejer er pligtig til at møde på pligtarbejde, når pågældende har fået skriftlig besked herom evt. ved stedfortræder. Udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på kr. 300,00, samt pligt til at møde næste gang der bliver kaldt. Ændring af tildelte dato, kan rettes ved henvendelse i kontortiden.

Punkt 13: Henkastning af affald indenfor såvel som udenfor foreningens område er strengt forbudt.

Punkt 14: Ingen have må benyttes til affalds- eller oplagsplads.

Punkt 15: Højeste hastighed på foreningens område må ikke overstige 10 km/t. Knallertkørsel er kun tilladt til og fra haven.

Punkt 16: Bilparkering på festpladsen samt på andre beboeres parkeringsplads uden tilladelse er forbudt. Bilparkering og henstillen af knallerter og cykler på veje og gange er forbudt. Kassevogne må parkeres på de etablerede p-pladser på havelodderne, såfremt de holdes inden for havelodden. Der må kun parkeres én bil og én trailer på haveloddens p-plads.

Punkt 17: Vanding med slange er kun tilladt mellem kl. 19 og kl. 24. Lige havenumre må vande på lige datoer. Ulige havenumre på ulige datoer.

Den 1. i måneden må alle vande. Se i øvrigt om eventuelle begrænsninger på opslagstavlen.

Punkt 18: Medlemmerne er pligtige til at renholde det lejede areal, såvel indenfor som udenfor hækken samt fjerne nedhængende grene i linje med hegnet og klippe hækken 2 gange årligt, hvoraf den ene skal være senest den. 15.7. hvert år. (Vedtaget GF 2021)

Sker dette ikke er bestyrelsen berettiget til at lade dette udføre for medlemmets regning til den til enhver tid gældende tarif for gartnere.

Eftersyn af ovenstående finder regelmæssigt sted af have- og gangudvalget i bestyrelsen.

Hækkene ud mod foreningens gange og stier må højst blive 1,50 meter. Hæk/stakit mellem havelodderne må ifølge hegnsloven kun være max.1,80m.

Hæk mod foreningens gange skal hvert år klippes ind i bredden

Træer skal holdes under seks meter i højden.

Punkt 19: Ethvert bestyrelsesmedlem kan ikke nægtes adgang til en havelod i foreningen, såfremt eftersyn er påkrævet.

Punkt 20: Ophold på festpladsen og i foreningshuset skal foregå således, at intet medlem generes af tilråb eller unødig støj. Eventuelle navngivne klager påtales af bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 8 til § 10.

Punkt 21: Det er ikke tilladt at have telte/pavilloner over 3×3 meter opstillet permanent. I tilfælde af fødselsdage og lign. kan der opstilles større telte en uge før og en uge efter festligheden.

Punkt 22: Flagregler: Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og nedhales ved solnedgang, dog senest kl. 20. At flage på halv er et udtryk for sorg og bruges ved død og bisættelser. Flaget hejses først helt til tops og hales derefter ned til en højde, så underkanten af flaget er ud for midten af flagstangen. Når flaget nedhales, hejses flaget først til tops og hales derefter helt ned. Ved bisættelse hejses flaget på halv stang, og når bisættelsen er overstået, hejses flaget på hel stang.

Punkt 23: Lån af haveredskaber, værktøj, trillebøre samt tromle må kun strække sig over 8 dage fra udlånsdatoen. Overskrides denne dato erlægges et gebyr på kr. 50,00.

Punkt 24: Fremover vil haveejere der ønsker at blive skrevet på den interne liste, blive skrevet op i den rækkefølge de kommer, uanset anciennitet i haveforeningen. (efter først til mølle princip).

Alle tidligere ordensregler er hermed ugyldige.

Disse ordensregler er gældende fra generalforsamlingen d. 29. august 2021.

—OOO—