VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2021. 

Foreningens navn er: HAVEFORENINGEN  ” VESTERENG ” , stiftet den 1. maj 1940.

 • 1

Foreningens formål er, at administrere og forvalte det udlagte haveområde med veje, vandanlæg og fællesområder samt andre foranstaltninger, der måtte blive vedtaget af foreningens kompetente forsamling og derigennem sikre medlemmernes haver på så betryggende og billige vilkår, under hensyntagen til den mellem Kolonihaveforbundet, Københavns Kreds 1 og foreningen udstedte lejekontrakt, som muligt.

 • 2

Foreningen er tilsluttet Kolonihaveforbundet, så længe dette eller foreningen består og er pligtig til forbundet at udrede et kontingent, hvis størrelse og betalingsmåde fastsættes af forbundets øverste myndighed: KONGRESSEN.

Samtidig er foreningen tilsluttet forbundets Københavns kreds (Kreds 1) og er pligtig til kredsen at udrede et kontingent, hvis størrelse og betalingsmåde fastsættes af kredsens øverste myndighed REPRÆSENTANTSKABET.

Om rettigheder m.v. afledet af de nævnte medlemskaber, henvises til de til enhver tid gældende vedtægter for forbundet og kreds 1.

 • 3

Ethvert medlem, der søger optagelse i foreningen, må dokumentere at have fast bopæl i Region Hovedstaden. Et medlemskab af foreningen er bindende fra datoen for medlemmets optagelse at regne. Medlemmet er optaget i foreningen, når bestyrelsen har godkendt indmeldelsen, og medlemmet har indbetalt et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved senere udtræden af foreningen.

Ved indmeldelsen skal ethvert medlem ved sin underskrift bekræfte at have modtaget foreningens Vedtægter og Ordensregler, kopi af foreningens kontrakt og at ville overholde de deri indeholdte bestemmelser.

Hver enkelt havelejer skal selv sørge for at tegne en brandforsikring, der mindst dækker for oprydning af grunden. Fremvisning af gyldig/betalt brandforsikring for indeværende år, skal fremvises hvert år på haveforeningens kontor i kontortiden om tirsdagen i tiden mellem kl.17.30 til 18.30. De havelejere der betaler brandforsikring udenfor havesæsonen, kan lægge dokumentationen i haveforeningens postkasse ved kontoret, eller kan sendes pr. e-mail, senest d. 31. december.

Ved manglende fremvisning af gyldig/betalt brandforsikring, vil der blive udskrevet en afgift/gebyr på kr. 300,00.  Udgifter i forbindelse med udsendelse af Rekommanderet breve, betales af modtageren.

I tilfælde af flytning af fast bopæl, skal adresseændring meddeles kassereren inden 14 dage.

Afgår et medlem ved døden, er afdødes ægtefælle eller afdødes myndige børn berettiget til at indtræde i medlemskabet uden erlæggelse af indmeldelsesgebyr.

 • 4

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for foreningens forpligtelser og hæfter een for alle og alle for en.

 • 5

Ethvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin havelod som pryd- eller køkkenhave, og på havelodden må ikke drives erhvervsvirksomhed af nogen art.

Bygningerne må kun benyttes til beboelse i sommerhalvåret fra 1. april til 31. oktober.

Fremleje eller udlån af de enkelte haver er forbudt.

Hvert medlem er overfor foreningen og dens enkelte medlemmer ansvarlige for sin husstands eller gæsters skadegørende handlinger.

Ved enhver tilbygning, nybygning eller anlæggelse af parkeringsplads skal tegningerne forelægges bestyrelsen til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Det af bestyrelsen godkendte skal– bortset fra det indvendige – være færdigbygget indenfor eet år fra godkendelsen.

 • 6

Til dækning af foreningens driftsudgifter og administration m.v. betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse godkendes af bestyrelsen.

Den 6. november 1989 er vedtaget omkostningsbestemt lejeforhøjelse pr. år med 5 %.

Ydelserne til foreningen er opdelt således, at stigninger i udgifter over hvilke foreningen ikke er herre over f.eks. jordleje, renovation, vandafgift, kontingent til kreds og forbund m.v., medfører automatiske stigninger i medlemsydelserne.

Der overføres hvert år kr. 10.000,00 til jubilæumskonto med henblik på foreningens fremtidige jubilæumsfester.

Endelig afregning med efterfølgende regulering foretages i efterfølgende regnskabsår.

Størrelsen af medlemsydelserne til dækning af de udgifter, som foreningens bestyrelse er herre over, skal vedtages af generalforsamlingen.

Kontingent opkræves årligt pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Opkrævning foregår via PBS. De lejere der ikke er tilknyttet PBS’s opkrævningssystem, men får tilsendt separat giroindbetalingskort hvert kvartal, påhviler det dem selv at overholde indbetalingsfristen. De medlemmer, der ikke er tilknyttet PBS-ordningen, får pr. 01. 07. 07. et gebyr på 25 kr. tillagt lejebeløbet pr. opkrævning.

Bestyrelsen kan efter skriftlig anmodning, der skal være fremsendt inden forfaldsdagen, give henstand til et medlem, som på grund af sygdom eller arbejdsløshed ikke kan betale ydelserne rettidigt, dog senest en måned efter.

Er havelejen ikke betalt inden 8 dage fra forfaldsdagen, skal vedkommende medlem, med mindre henstand er givet, erlægge et gebyr/tillægsafgift på kr.300. Ved indbetaling går bøder/tillægsafgifter og forsikringer forud for haveleje.

Dersom et medlem ikke umiddelbart efter påkrav berigtiger eventuel restance, hvor henstand ikke er givet, er bestyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at overgive restancebeløbet til retslig inkasso. Alle følgende omkostninger heraf, er det pågældende medlem pligtig at udrede skadesløst for foreningen.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på vedkommende medlems havelod bærende bebyggelse, beplantning m.v.

 • 7

Udtræden af foreningen kan kun ske i forbindelse med overdragelse af haven til tredjemand.

Ønsker et medlem at udmelde sig og overdrage haven til tredjemand, skal henvendelse derom ske til foreningens formand eller dennes stedfortræder.

Generalforsamlingen vælger et Vurderingsudvalg mellem havelejerne.

Vurderingsudvalget skal være på 4 havelejere, samt at der skal være tilknyttet et medlem fra bestyrelsen Udvalget vælges for 2 år ad gangen, med halvdelen på valg hvert år.

Generalforsamlingen vedtager vederlagets størrelse for at foretage vurderingen. Vurderingsudvalget vil være forsikret i forbindelse med deres vurderingsarbejde. Udgifterne i forbindelse med foretagne vurderinger etc. bæres af det udtrædende medlem alene. Vurderingsbeløb er på GF 2019 fastsat til kr.1500.

Det udtrædende medlem har ret til at indanke vurderingsresultatet til kredsens ankenævn, hvis afgørelse er inappellabelt.

Overdragelsen er først gyldig efter bestyrelsens godkendelse og efter, at det nye medlem har foretaget indbetaling af det lovbefalede indmeldelsesgebyr og forevist lejekontrakt for helårsbeboelse i Københavns Amt.

 • 8

Bestyrelsen kan EKSKLUDERE et medlem i følgende tilfælde:

 1. a)

Hvis et medlem, der ikke har fået henstand, er mere end 3 måneder i restance med betalingen af en eller flere af de ham pålignede ydelser til foreningen og ikke berigtiger sådan restance senest 8 dage efter modtagelsen om, at ikke betaling vil medføre tab af medlemsret i medfør af ovenstående.

Medlemsretten fortabes, uanset om restancen er søgt inddrevet ved retslig inkasso. Et medlem, der fortaber sin medlemsret, har intet krav på at blive genoptaget i foreningen, selvom restancen berigtiges.

 1. b)

Hvis et medlem overtræder nogle af de ham påhvilende forpligtelser vedrørende fremleje, helårsbeboelse, bygningsbestemmelser m. v.

 1. c)

Hvis et medlem eller dennes husstand og gæster i væsentlig grad eller gentagne gange overtræder ordensreglerne, eller hvis et medlems opførsel eller forhold har vist sig at være af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af foreningen ikke skønnes at være foreneligt med andre medlemmers berettigede krav om betryggende og ordnede forhold i foreningen og på dennes område.

 • 9

Når medlemsretten fortabes eller ved eksklusion, såfremt restance foreligger, er det pågældende medlem og dets husstand herefter pligtig at fraflytte haven med 14 dages varsel og kan om fornødent udsættes ved fogedens bistand.

Den på havelodden værende bebyggelse og beplantning, må ikke fjernes ved fraflytning.

Foreningen er berettiget, men ikke forpligtet til, at overtage havelodden efter sagkyndig vurdering og søge at afhænde denne efter bestyrelsens skøn på bedste opnåelige vilkår.

Vurderingsbeløbet eller afhændelsesvederlaget med fradrag af ethvert tilgodehavende foreningen måtte have hos den udtrædende, udbetales til den udtrædende snarest efter, at vurderingen eller afhændelsen har fundet sted.

 • 1O

Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens ordensreglement. Bestyrelsen er berettiget til at ændre og supplere ordensreglementet. Enhver ændring eller tilføjelse til ordensreglementet skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling.

 • 11

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer valgt af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsens formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, l bestyrelsessuppleant er på valg i alle lige år. Kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer og l bestyrelsessuppleant er på valg i alle ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden, og sekretæren vælges af generalforsamlingen.

 • 12

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og fører forsædet i bestyrelsesmøderne som afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det og dog mindst en gang hver 3. måned.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes efter simpelt flertal.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Over forhandlingerne føres protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få deres mening ført til protokols.

Et protokollat skal for at være gyldig godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden og sekretæren i forening.

Bestyrelsen oppebærer rådighedsbeløb efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Bestyrelsen er berettiget til at oppebære diæter under rejser eller møder i de forretningsanliggender, som skønnes påkrævede.

 • 13

H/F “VESTERENG”s regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren må ikke ligge inde med større kontante beholdninger, end hvad der er rimeligt til dækning af foreningens drift indenfor 1 uge. Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn.

Alle indbetalinger skal foregå til foreningens konto.

Udtræk kan kun foretages af formand og kasserer i fællesskab. Begge disse er kautionsforsikrede.  Dog kan bestyrelsen give eneprokura til kassereren, f.eks. til netbanking etc.

 • 14

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget foretages hvert år for en 2-årig periode på skift. Samtidig vælges 2 revisorsuppleanter, der ligeledes vælges for 2 år ad gangen på skift.

Generalforsamlingen fastsætter revisorernes vederlag efter indstilling fra bestyrelsen.

Revisorernes virke er betinget af de bestemmelser, der er indeholdt i Kolonihaveforbundets vedtægter.

 • 15

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af maj måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med åbning af sæsonen, evt. senest 2 uger efter åbning af H/F Vestereng.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst l/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede ved generalforsamlingen, som afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse.

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages skriftlig varsel og indeholde en dagsorden.

 • 16

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden, men skriftlig afstemning skal altid finde sted, når det drejer sig om forslag, der berører alle foreningens medlemmer, når mindst 10 % af de fremmødte medlemmer måtte ønske det, når flertal af bestyrelsens medlemmer måtte ønske det, og når vedtægtsændringer sættes under afstemning.

 • 17

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Hver have har kun 1 stemme.

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves til beslutninger:

Om optagelse af lån mindst 50 % af de fremmødte stemmeberettigede.

Om vedtægters vedtagelse, ophævelse eller forandring mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Om foreningens opløsning at mindst 9/10 af samtlige medlemmer stemmer herfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 og højst 5 ugers mellemrum.

 • 18

Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning vælger 2 likvidatorer, som sammen med 2 af forbundet udnævnte likvidatorer og forestår afviklingen af eventuelle forpligtelser og den eventuelle fordeling af overskydende midler.

Alle tidligere vedtægter er hermed ugyldige.

 Disse vedtægter er gældende fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2021.